Lääkekannabiksen tilannekatsaus

Suomessa tilanne lääkekannabiksen suhteen on kaksijakoinen.

Ensinnäkin lääkekannabisvalmisteet Bedrocan, Bedica ja Bediol (Bedrocan BV, Netherlands) on hyväksytty käyttöön erityisluvallisena. Tämä mahdollistaa lääkekannabiksen käytön sen jälkeen kun muut vaihtoehdot on kokeiltu ilman toivottua hoitovastetta.
Suomessa on myös myyntiin hyväksytty kannabis valmiste Sativex (GW Pharma Ltd), mutta Suomessa sen käyttöaihe on rajattu MS-taudin aiheuttaman spastisuuteen.

Toisaalta ongelmaksi on muodostunut lääkärikunnan verrattain negatiivinen asennoituminen ja koulutuksen puute lääkekannabikseen liittyen. Suomesta on käytännössä mahdotonta saada resepti julkisen terveydenhuollon kautta. Lisäksi vain noin kaksikymmentä (0,001%), lääkärikunnastamme on koskaan kirjoittanut lääkekannabisreseptin. Suomessa on lääkäreitä noin 20 000. (n. 3,6 lääkäriä/1000 asukasta, väestö n. 5,5 miljoonaa, vuosittain Suomessa koulutetaan n. 550 uutta lääkäriä (2015) ). Lääkäreiden jakauma eri osissa maata on suuri.
Myös lakiin kirjattu potilaan itsemääräämisoikeus toteutuu vaillinaisesti potilaan toivoessa lääkekannabishoitoa. Toki lääkärin oikeus kieltäytyä hoitotavasta, jota hän ei tunne, on vahva ja perusteltu. Lääkäri yksin on vastuussa antamastaan hoidosta.
Huomattavaa on myös se että asetuksella (733, 16.10.2009) annettu erityislupakäytäntö on astunut voimaan 1.11.2009. Tätä aiemmin koulutetut lääkärit eivät tunne erityislupakäytäntöä koulutuksensa kautta. Tämä on merkittävä asia, koska käytännössä yli 90% lääkäreistä ei tunne erityislupakäytäntöä, erityislupaehtoja eikä ole koskaan erityislupaa hakenut. Syy tähän on siis lähinnä tiedotuksessa ja koulutuksessa.

Kyse on myös periaatteessa siitä ettei Suomalainen lääketiede hyväksy lääkekannabiksesta tehtyjä tutkimuksia, moittien niitä liian suppeaksi. (Tutkimuksen laajuus ja osallistujamäärät.)
Näin ollen yksittäisen lääkärin on hyvin vaikea lähteä taistelemaan yleistä käsitystä vastaan, vaikka hän olisi suopea lääkekannabikselle. Myös yleinen poliittinen asenne on samoilla linjoilla.

Fimea (Finnish Medicine Agency) omalta osaltaan vaikeuttaa lääkäreiden tiedonsaantia. Fimean sivuilta (Fimea.fi) tulisi löytyä tiedot kaikista erityisluvallisista valmisteista. Näin ei kuitenkaan ole, kannabisvalmisteita ei löydy, vaikka syytä asiaan on FIMEAlta tiedusteltu. Tämä (Fimea.fi) on kuitenkin ensimmäinen paikka josta lääkäri yrittää etsiä lisää tietoa erityisluvallisista lääkkeistä ja erityisluvasta.

Yksityinen lääkäriseura Duodecim laatii Suomessa viralliset käypähoitosuositukset. Duodecim ei sanallakaan mainitse mahdollisuudesta käyttää lääkekannabista mihinkään aiheeseen, missään tilanteessa. Duodecim yksityisenä terveysalan toimijana on vahvasti lääketeollisuuden vaikutuksen alainen etenkin aktiivijäsentensä kautta.
Tämä on käytännössä toinen tie tutustua käytettävissä oleviin hoitovaihtoehtoihin.

Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys Ry. (Laakekannabis.fi) on julkaissut sivuillaan muutamia esimerkkejä Fimean hyväksymistä erityislupahakemuksista ja huumausaine-resepteistä eri käyttöaiheisiin. Tämä on tehty lääkäreitä avustavassa mielessä, koulutuksen vajavaisuutta ja lisätiedotusta ajatellen.

Vuoden 2016 alussa Suomessa astui voimaan lainmuutos, koskien EU/ETA alueella koulutuksensa saaneiden EU/ETA alueen kansalaisia olevien lääkäreiden toimivaltuuksia Suomessa. Heidän koulutuksensa hyväksytään (EU-direktiivin mukaisesti), mutta ilman kielitaitoa heille ei myönnetä toimivaltuutta. Tämän kielitaitoon perustuvan hyväksymismenettelyn voimaan astuminen estää käytännössä EU/ETA alueen lääkekannabikseen perehtyneiden lääkärien työskentelyn Suomessa. Tämän kaltainen suppea erikoislääkärin toimi olisi kuitenkin järjestettävissä mainiosti joko englanninkielellä tai tulkin avustuksella. Tämän muutoksen takana on Valvira (National Supervisory Authority for Welfare and Health (Finland)).

Seuraava askel Suomessa on YKn huumausaineyleissopimuksen (1961) mukainen kannabisviraston perustaminen.
Kannabisviraston perustaminen mahdollistaa lääkekannabiksen kasvatuksen ja myynnin uudelleen organisoinnin kansallisella tasolla.
YKn huumausaineyleissopimuksen mukainen kannabis virasto on jo perustettu EU-alueella esim. Hollannissa ja Saksassa sekä on perusteilla useissa muissa EU-maissa.

Keskusteluissa STMn (Ministry of Social Affairs and Health) kanssa on käynyt ilmi ministeriön hallitukselta saamat ohjeet jäädyttää kaikki uusi lainsäädäntötyö lukuunottamatta hallituksen kärkihankkeita. Täten asia ei etene normaalia lainsäädäntötietä.

Kannabis virastoon liittyvää lakialoitetta (kansalais aloite) työstetään paraikaa, sen odotetaan valmistuvan syksyyn 2016 mennessä. Lakialoitteen eteneminen eduskuntaan vaatii 50 000 kansalaisen tuen 6 kuukauden sisällä. Lain voimaan astuminen on mahdollista aikaisintaan noin vuosi tämän jälkeen (2018).

Kannabis virastolla on mahdollista tehdä tuotantosopimuksia eri toimijoiden kanssa. Lääkekannabiksen tuotanto tämän hetkisellä kulutuksella työllistäisi Suomessa n. 3-4 henkeä. Tulevaisuudessa todennäköisesti noin 10-20 henkilöä. Lääkekannabiksen myynti olisi järkevintä keskittää siihen erikoistuneisiin liikkeisiin, muutoin myyntipakkaus ja logistiikka kustannukset nostavat merkittävästi lääkekannabiksen hintaa. Perinteinen apteekki jakelu ei ole tehokkain ja taloudellisin tapa jaella lääkekannabista. Lääkekannabiksen jakelu eroaa merkittävästi perinteisestä lääkejakelusta. Myöhemmässä vaiheessa, maanlaajuisen jakelun (10-20 toimipistettä) voidaan olettaa työllistävän 40-100 henkilöä.

Onneksi kansan keskuudessa mielipiteet ovat muuttumassa ja näin myös poliittinen mielipide tulee muuttumaan. Tämä on omiaan muuttamaan myös lääkärikunnan asennetta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *